Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

 

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku proběhne 4. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 v budově školy.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se týká:

- dětí, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023;
- dětí, kterým byl při zápisu v roce 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Zákonný zástupce přinese s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz a společně vyplníme příslušnou žádost (žádost o přijetí nebo žádost o odklad), popř. ji můžete přinést již vyplněnou. 

Paní učitelka povede s Vaším souhlasem motivační rozhovor s předškolákem a prostřednictvím různých činností orientačně posoudí jeho školní připravenost.

Zveřejnění seznamů žáků přijatých k základnímu vzdělávání

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno v písemné podobě, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na webu ZŠ, MŠ a OÚ Velichovky a dále budou vyvěšena na brance MŠ Velichovky.

 V seznamu bude uvedeno pouze registrační číslo dítěte, které zákonný zástupce obdrží při zápisu.

Rozhodnutí o odkladu:
Bude zasláno písemně
 po doručení následujících dvou povinných dokumentů:
a) posouzení příslušného školského poradenského zařízení (poradenským pracovištěm je dle zákona pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum);
b) posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě nepřijetí bude rozhodnutí zasláno písemně na adresu žadatele.

V případě že váháte, zda podat žádost o odklad nebo o přijetí dítěte, nebo vám cokoliv není jasné, kontaktujte ředitelku školy Mgr. Hanu Pekárkovou telefonicky v čase 12.00 – 14.00 na tel. 491 880 186 nebo 732 454 391.

Žádost o přijetí.doc 

Žádost o odklad (1).doc