Oznámení o přijetí

 
 
Základní škola a Mateřská školaVelichovky, příspěvková organizace
Jaroměřská 73, 552 11 Velichovky
Č. j.: ZSV 58/2020
Datum: 20. 4. 2020
ROZHODNUTÍ
o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2020
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že
vyhovuje žádostem o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání
v roku 2020/2021
u dětí s těmito registračními čísly:
Registrační číslo
VGAZQ
NVJ5Y
WSCR9
P6G9E
EARXR
I3XPX
CQ8I9
R1MPT
GW4UB
GSOKX
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhod-nutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Velichovky, příspěvkové organi-zace ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
Mgr. Hana Pekárková ředitelka školy

Základní škola a Mateřská školaVelichovky, příspěvková organizace

Jaroměřská 73, 552 11 Velichovky

Č. j.: ZSV 58/2020

Datum: 21. 4. 2020

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádostem o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v roku 2020/2021

u dětí s těmito registračními čísly:

Registrační číslo

VGAZQ

NVJ5Y

WSCR9

P6G9E

EARXR

I3XPX

CQ8I9

R1MPT

GW4UB

GSOKX

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Velichovky, příspěvkové organizace ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Mgr. Hana Pekárková ředitelka školy