Učební plán pro 1. - 5. ročník základního vzdělávání

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem hodin

Disponibilní hodiny

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyk a jazykové komunikace

Český jazyk

9 (3)

9 (3)

8 (1)

7

7

40

7

Anglický jazyk

-

-

4(1)

4(1)

4(1)

12

3

Matematika a její aplikace

Matematika

5 (1)

5 (1)

5 (1)

5 (1)

5 (1)

25

5

Informační a komunikační technologie

Informatika

-

-

-

1 (1)

1

2

1

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

-

-

6

 

Přírodověda

-

-

-

1

1

2

 

Vlastivěda

-

-

-

2

2

4

 

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

 

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

 

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

 

Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny

21 (4)

21 (4)

24 (3)

26 (3)

26 (2)

118

16