ŠVP

ŠVP naší školy - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola živá a ŠVP školní družiny jsou k dispozici v ředitelně školy a v PC učebně v elektronické podobě.
Podle zákona č. 561/2004 (školský zákon) § 5  odst. 3 
Školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení. Školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení; do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

1. 9. 2016 vstoupil v platnost dodatek č.1. našeho ŠVP, který vychází ze znění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, čj. MŠMT - 28603/2015