Zápis do první třídy

Zákon č. 178/2016 Sb. novelizuje zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) m.j. i v posunu termínů zápisu dětí do 1. ročníku a žádosti o odklad:

§ 36, odst. 4 - zápis se koná v termínu od 1.dubna do 30.dubna

§ 37, odst. 1 - žádost o odklad musí být podána nejpozději 30.dubna

Zápis do 1. třídy na naší škole proběhne v úterý 2. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodinS sebou vezměte občanský průkaz (zákonný zástupce) a rodný list dítěte.

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo:  https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce.