Průběh zápisu (při osobní účasti)

Víme, že zápis je jeden z nejdůležitějších dní v životě Vašeho dítěte. Proto se snažíme zápis udělat co možná nejzajímavější.

Zápis začíná již na chodbě školy, kde předškoláci plní 3 zábavné úkoly, při jejichž plnění jim mohou pomoci jejich průvodci - žákyně z 5. ročníku, děti se uvolní, ztrácejí trému i nervozitu. Zákonný zástupce vyplní formulář (ve sborovně s případnou pomocí ředitelky) Žádost o přijetí k plnění školní docházky (případně formulář Žádost o odklad školní docházky). Následně ve třídě povede se souhlasem rodičů (většinou bez jejich přítomnosti) paní učitelka motivační rozhovor s předškolákem a prostřednictvím různých činností orientačně posoudí jeho školní připravenost.

Formální čast zápisu(podání žádosti) a motivační část trvá nejdéle 60 minut, obvykle ne déle než 30 minut.

Zveřejnění seznamu žáků přijatých k základnímu vzdělávání

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno v písemné podobě, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí . 

V seznamu bude uvedeno pouze registrační číslo dítěte, které zákonný zástupce obdrží při zápisu. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

V případě podání žádosti o odklad školní docházky vydá ředitelka písemné rozhodnutí, které bude prokazatelným způsobem doručeno zákonnému zástupci.

Kladně bude žádost vyřízena pouze na základě kladného posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Záporně v případě, že nebude žádost o odklad řádně podložena kladným doporučením od školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Zároveň ředitelka školy (podle §37 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017) informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a způsobech jejího plnění (§34 školského zákona).
Jestliže bude dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.