Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

                               

1. Základní údaje

1.1 Zřizovatel

Název: Obec Velichovky

Sídlo: Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky

Okres: Náchod

Identifikační číslo: 00 273 155

 

1.2 Škola

Název školy: Základní škola, Velichovky, okres Náchod

Sídlo: Jaroměřská 73, 552 11 Velichovky

Identifikační číslo: 75 016 796

Identifikátor zařízení: 600 093 735                       

Právní forma: příspěvková organizace

Datum vzniku a zařazení: 1.leden 2003 

Ředitel: Mgr. Hana Pekárková

Kontakt: E-mail: skolavelichovky@seznam.cz

                Tel: 491 880 186, 736 472 834

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní                          

                                      vzdělávání – Škola živá /1. - 3. ročník/

                                      Základní škola –č.j. 16 847/ 96- 2 /4. - 5. ročník/

Vyučovací jazyk: český

  

Součásti školy

Kapacita

IZO

Základní škola

75 žáků

102 254 397

Školní družina

50 žáků

117 400 530

 

1.3. Charakteristika školy

Základní škola, Velichovky, okres Náchod /dále ZŠ/ je organizace s příspěvkovou formou hospodaření. Statutárním orgánem právnické osoby je ředitelka školy. Škola je malotřídní, trojtřídní, je tvořena dvěma složkami: základní školou a školní družinou. Budova se nachází u místní komunikace, na pozemku školy je víceúčelové hřiště s umělým povrchem, fotbalové hřiště, doskočiště, travnatá plocha je osázena okrasnými stromy a keři, nechybí ani záhon růží.

Žáci školy a zaměstnanci odebírají stravu ze školní jídelny mateřské školy, výdejna obědů je umístěna v přízemí budovy ZŠ.

ZŠ navštěvují žáci z těchto lokalit: Velichovky, Habřina, Hustířany, Neznášov, Nouzov a Rožnov.

Cílem vzdělávání v této škole jsou spokojení a aktivní žáci vybavení patřičnými kompetencemi. Nízký počet žáků ve třídách umožňuje učitelkám pracovat s žáky individuálně.

                  

1.4. Školská rada     

 

Zřízení

1.6. 2005

Počet členů

3

Volby

11.10. 2005

Nové volby

3.6. 2010

 

2. Údaje o pracovnících školy

2.1. Přehled                                                                                                                              

Celkem                                                 5                                

Z toho žen                                            5

Pedagogických pracovníků                      4

Učitelky                                                3

Vychovatelky ŠD                                   1

Nepedagogických pracovníků                  1

 

2.2. Pedagogičtí pracovníci

 

Jméno

Platová

třída/stupeň

Délka praxe

Pracovní zařazení/úvazek

Vzdělání

Jaroslava

Ješátková

12/ 11

30

Ředitelka

1,000

Mgr. Pavla

Kohoutová   

12 / 11

31

Učitelka

1,000

Mgr. Hana

Pekárková

12 / 8

17

Učitelka

1,000

Mgr. Kateřina

Hamáčková

/Vimerová/

9/3

 

11/3

2

Vychovatelka

1,000

Učitelka

0,091

V roce 2010 došlo ke změně ve funkci ředitelky školy.

Jaroslava Ješátková odstoupila z funkce.  Konkurz na funkci ředitelky se konal 27. května 2010 a 1. června 2010 byla do funkce jmenována Mgr. Hana Pekárková.

 

2.2.1. Pravidelné přesčasy

Jaroslava Ješátková                             5 hod.

Mgr. Pavla Kohoutová                          4 hod.

Mgr. Hana Pekárková                          3 hod.

                                                                                                 

2.3. Nepedagogičtí pracovníci

 

Jméno

Platová

třída/stupeň

Délka praxe

Pracovní zařazení/úvazek

Eva Ambrožová

2/ 12

42

Školnice / 1,000

Topič/ 0,188

Starobní důchod

 

2.4. Zájmové kroužky

 

Mgr. Kateřina Hamáčková

1hod.

Pěvecký kroužek

Mgr. Pavla Kohoutová

3 hod.

Logopedie, náprava SPU

Mgr. Hana Pekárková

2 hod.

Anglický jazyk

Eva Ambrožová                 

2 hod.

Čtenářský kroužek

Bc. Jan Štorkán

1 hod.                

Výtvarné dílny

Ivona Šubrtová

2 hod.                

Taneční kroužek

 

3. Údaje o žácích

Stav k 1.9. 2009

Celkem:           38 žáků

z toho             16 dívek

 

3.1. Rozdělení do tříd

 I.   J.Ješátková             2. a 4. ročník              15 žáků ( 4, 11 )

 II. P.Kohoutová            1. a 3. ročník               16 žáků ( 8, 8 )

 III. H. Pekárková          5. ročník                      7 žáků

 

3.2. Integrovaní žáci

Počet:                                    3

Počet reedukačních skupin:      1

 

Práci dyslektické asistentky vykonávala Mgr. Pavla Kohoutová.

Žáci mají vypracovaný individuální vzdělávací plán /IVP/.

Spolupracujeme především s Pedagogicko-psychologickou poradnou Královehradeckého kraje, pracoviště Náchod. Její pracovnice přijíždějí každý rok do naší školy na konzultaci a potvrzení IVP žáků.

  

3.3. Logopedie

 Práci logopedické asistentky vykonává Mgr.P.Kohoutová, dle potřeby věnuje péči dětem i během vyučování.

V rámci spolupráce s MŠ je poskytována péče také předškolním dětem.

 

3.4. Zápis k povinné školní docházce                                  

Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2010/2011 proběhl 2.2. 2010.

Dostavilo se 8 dětí, pro 2 děti požádali rodiče o odklad školní docházky. Ředitelka přijala tedy 6 dětí a u 2 rozhodla o odkladu školní docházky o jeden rok. O prázdninách se jedno dítě odstěhovalo, konečný počet přijatých žáků je 5.

 

 4. Školní družina

V přízemí ZŠ jsou dvě místnosti školní družiny, jedna z nich slouží v čase oběda i jako jídelna. Druhá místnost byla v květnu 2010 vybavena 6 počítači s připojením k internetu a je využívána i jako počítačová učebna.

 4.1. Provoz

 6,30    - 7,30

10,30 - 15,30

Před vyučováním, kdy děti přicházejí do školy, vykonává dohled u šatny školnice.

V čase oběda od 12 do 13 hodin vykonávají dozor v jídelně také třídní učitelky.

 4.2. Stravování

 4.2.1. Obědy 

Počet přihlášených:

Žáci školy                                38

Dospělí                                     5

 

Cena obědů:

1. – 4. ročník                           15,50 Kč

5. ročník                                  17,50 Kč

Dospělí                                    44,00 Kč

 

4.2.2. Svačiny, pitný režim, projekt Školní mléko a Ovoce do škol

Paní Eva Ambrožová připravuje pro žáky, kteří o to projevili zájem, svačiny /31 z 38/. Poplatek činí 100,00 Kč/měsíc a měsíčně je prováděno vyúčtování. Pitný režim je dodržován. Děti si  nosí vlastní pití. Škola je zapojena jak do projektu Školní mléko, dotované mléko dodává Mlékárna Hlinsko s.r.o., tak do projektu Ovoce do škol zdarma, ovoce dodává Laktea, o.p.s.

Pověřený pracovník Eva Ambrožová  má zdravotní průkaz.

 

 5. Knihovna

Školní knihovna se nachází v prvním poschodí budovy školy v prostoru chodby s malým odpočinkovým koutem. Knihovnicí je paní Eva Ambrožová. Zajišťuje též objednávání knih z Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros a Fragment.

 5.1. Provoz

 Není časově vymezen, knihy se půjčují podle potřeby a zájmu žáků, po dohodě s knihovnicí.

Paní Ambrožová pracuje též jako knihovnice místní knihovny v obci a vedoucí čtenářského kroužku, což umožňuje žákům navštěvovat místní knihovnu, která se nachází v budově OÚ, i v rámci českého jazyka – čtení. Zde se také pravidelně schází čtenářský kroužek. Jeho členové se seznamují s knihami a jejich autory. Připravují krátká vystoupení pro spolužáky i kamarády z MŠ.

 

6. Údaje o vzdělávání

 6.1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 Souhrnná statistika tříd za 1.pololetí školního roku 2009/2010

třída

Žáků

z toho hodnoceni

V     P     5     N

snížená známka Ch

průměrný

prospěch

absence na žáka

omluv. neomluv

třídní učitel

 

1.

8

8      0     -      - 

-

1,036

31,37            -

Mgr. Pavla Kohoutová

2.

4

4      0     -      -

-

1,107

31,00            -

Jaroslava Ješátková

3.

8

5      3     -      -

-

1,563

29,87            -

Mgr. Pavla Kohoutová

4.

11

5      6     -      -

-

1,616

22,00            -

Jaroslava Ješátková

5.

7

3      4     -      -

-

1,651

45,42            -

Mgr. Hana Pekárková

 

 

Souhrnná statistika tříd za 2.pololetí školního roku 2009/2010

třída

Žáků

z toho hodnoceni

V     P     5     N

snížená známka Ch

průměrný

prospěch

absence na žáka

omluv. neomluv

třídní učitel

 

1.

8

7      1      -      - 

-

1,071

15,87          -

Mgr. Pavla Kohoutová

2.

4

4      0      -      -

-

1,107

26,00          -

Jaroslava Ješátková

3.

8

5      3      -      -

-

1,531

24,37          -

Mgr. Pavla Kohoutová

4.

11

5      6      -      -

-

1,707

27,36

Jaroslava Ješátková

5.

7

3      4      -       -

-

1,651

28,00

Mgr. Hana Pekárková

Legenda  V -  prospěl s vyznamenáním

                 P -  prospěl

                 5 -  neprospěl

                 N -  nehodnocen

                 Ch - chování

 

Na osmileté gymnázium se z 5. ročníku hlásil 1 žák a byl přijat.

 

6.1.2. Výchovná opatření

 

Třídní důtka

1 žák

opakované zapomínání pomůcek a domácích úkolů

Ředitelská důtka

1 žák

drobné krádeže, ničení školního majetku

          

6.2. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/

 

Ve školním roce 2010/2011 nebyly vydány žádné finanční prostředky na DVPP.

Mgr. Hana Pekárková

AJ

Brána jazyků otevřená

60 hodin

hrazeno EU a ze státního rozpočtu ČR

Mgr. Hana Pekárková

workshop

EU peníze do škol

6 hodin

zdarma

Mgr. Pavla Kohoutová

workshop

EU peníze do škol

6 hodin

zdarma

Mgr. Hana Pekárková

seminář

EU peníze do škol

6 hodin

zdarma

Mgr. Pavla Kohoutová

seminář

EU peníze do škol

6 hodin

zdarma

V červnu 2010 zahájila Mgr. Hana Pekárková roční /100 vyučovacích hodin/ funkční studium pro ředitele škol.

 

7. Provedené kontroly ve školním roce 2009/2010

 

ČŠI - 15. – 18. února 2010 v ZŠ proběhla inspekční činnost pro účely získávání a analýzy informací o vzdělávání žáků, o činnosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy.

OÚ Velichovky pravidelně provádí kontrolu hospodaření.

Dále byly provedeny kontroly a revize tělocvičného nářadí, hasících a elektrických přístrojů, kotelny a komínů.

Výsledky: Žádná z provedených kontrol neshledala závažná porušení, drobné nedostatky byly odstraněny.

Inspekční zpráva čj. ČŠIH-59/10 a revizní zprávy jsou k dispozici u ředitelky školy.

 

8. Spolupráce

8.1. Zřizovatel

Obecní zastupitelstvo dbá o dobrý stav budovy školy a její provozuschopnost v rámci finančních možností. Skupina technických zaměstnanců udržuje školní pozemek a budovu /sekání trávy, drobné opravy apod./

Starosta obce se účastní akcí ve škole /zahájení a ukončení školního roku, kulturních vystoupení .../

Ředitelka konzultuje s vedením obce důležitá rozhodnutí týkající se provozu školy.

Pod vedením učitelek žáci připravují:

květinovou výzdobu vestibulu OÚ v rámci konání významných akcí

dárky pro seniory

krátká vystoupení na vítání občánků

vystoupení pěveckého sboru na setkání seniorů

stálou výstavu výtvarných prací v budově OÚ

a další dle potřeby.

 

8.2. Mateřská škola

 „Pojďte si hrát na školu“ – to je název celoročního programu pro předškoláky. Jedná se o pravidelné setkávání předškoláků /1x za měsíc, říjen až květen/ s učitelkami naší školy. Cílem je:

seznámit děti s prostředím školy, pomoc při přechodu z MŠ k povinné školní docházce, navázání kontaktu s rodiči předškoláků.

Děti z MŠ zveme na divadelní představení konaná v ZŠ. Společně připravujeme vánoční program v kostele pro veřejnost. Dětem z MŠ je umožněn přístup na školní hřiště.

 8.3. Zákonní zástupci žáků

Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Rodiče se pravidelně účastní nejen třídních schůzek a konzultačních odpolední, ale i akcí pořádaných školou – besídek, prezentací žákovských projektů,orientačního běhu rodinných družstev, sběru papíru…

 8.4. Spádová škola

Žáci 3.-5. ročníku se každoročně účastní sportovního dne ZŠ B. Němcové v Jaroměři. Žáci 5. ročníku se svou třídní učitelkou navštěvují tuto školu a seznamují se s její organizací, budoucím třídním učitelem.

 8.5. Sbor dobrovolných hasičů, TJ Velichovky

 Škola spolupracuje se Sborem dobrovolných hasičů ve Velichovkách, děti jsou členy oddílu žáků a účastní se i mnoha soutěží.

Již tradičně nám TJ Velichovky poskytuje zázemí /fotbalové hřiště/ a zajišťuje občerstvení v cíli našeho „Orientačního běhu rodinných družstev.“

 

9. Ostatní        

9.1. Sběr

Zapojili jsme se do soutěže ve sběru starého papíru. Sběr proběhl vždy týden v měsíci říjnu a v květnu. Celkem se podařilo nasbírat téměř 5 tun starého papíru. Dále žáci sbírali kaštany a žaludy, plastová víčka, pomerančovou a citronovou kůru.

9.2. Projektové vyučování

V průběhu školního roku děti pracovaly na dvou celoročních projektech „ Poznej svůj domov“ a „Výchova kulturního diváka“.

V rámci prvního projektu podnikly cyklistický výlet do okolí obce Stanovice, kde si prohlédly novodobou křížovou cestu „Příběh nadějí a utrpení člověka“,vyšly si několikrát do okolí Velichovek, na školním výletě obdivovaly krásu Českého ráje. Za kulturou jsme tentokrát necestovali, ale zhlédli jsme několik představení v ZŠ, velice zajímavá byla i ukázka výcviku plazů a přednáška o nich.

V březnu žáci zpracovávali v týdenním projektu téma „Voda“.

 9.3. Sportovní akce

fotbalová liga prvňáčků v Jaroměři /1. místo/

Olympiáda málotřídních škol v Dolanech / celkové pořadí škol 1. místo/

sportovní den ZŠ B. Němcové v Jaroměři

turnaj ve vybíjené Hustířanka cup v Dubenci /1.místo/

orientační běh rodinných družstev

sportovní dny naší školy

 

9.4. Kulturní a další akce

Dýňový den

Advent – beseda

Pečení perníčků a jejich zdobení s tetou Markétou

Zdobení kraslic a beseda o Velikonocích opět s tetou Markétou

Noc s Andersenem

Den tance

Rej čarodějnic

Besídka ke Dni matek

Ukázka činností jednotlivých složek integrovaného záchranného systému v ZŠ Dubenec

Loučení se žáků 5. ročníku s naší školou /přespání ve škole/

 

10. Základní údaje o hospodaření školy

 

VÝDAJE

Výdaje hrazené z příspěvku zřizovatele

pomůcky, tisk /předplatné/

 35 867, -

vybavení – dlouhodobý materiál /notebook, DVD, rádia/

 35 216, -

spotřební materiál

 32 111, -

energie – elektřina

 35 345, -

                 Voda

   3 489, -

                 Plyn

123 995, -

opravy + údržba /rozvod sítí – PC, ostatní drobné opravy/

  16 399, -

cestovné, školení

      171, -

poštovné, telekomunikační služby, internet

 28 095, -

příspěvek na obědy zaměstnancům

 7 148, -

služby zpracování dat /DLNK, mzdy, majetek/

 61 674, -

ostatní služby /vč. revizí, sečení, odpady/

 21 456, -

bankovní a pojišťovací služby

 12 543, -

dohody – zpracování účtů, mezd

 30 800, -

plavání žáků – neinvestiční náklady

 12 172, -

zúčtování fondu rezerv - revize hromosvodu

 28 107, -

zúčtování darů – židle, stoly ŠD

 19 697, -

CELKEM

504 285, -

  

Výdaje hrazené z příspěvků KÚ

platy + OON

1 413 437, -

odvody SP a ZP

 457 297, -

příspěvek FKSP

   27 970, -

úrazové pojištění

    5 846, -

náhrada nemoci

   19 549, -

Pomůcky

     8 326, -

plavání žáků

   13 600, -

CELKEM

1 946 025, -

 

 

Výdaje hrazené z příspěvku zřizovatele

/dofinancování podlimitního stavu žáků/

Platy

 68 226, -

Odvody SP a ZP

 23 197, -

FKSP

 1 365, -

Úrazové pojištěné

     287, -

CELKEM

 93 075, -

   

PŘÍJMY

 

Dotace – zřizovatel

  4 42 500, -

               KÚ /platy, odvody, FKSP, pomůcky/

1 958 400, -

Vlastní příjmy -  úroky

            80, -

                           sběr, provize, pronájem

     35 190, -

                           ŠD – příspěvky od rodičů

      18 700, -

Ostatní – sponzorské dary

       19 697, -

               Fond rezerv – přebytek z minulého roku

       28 107, -

CELKEM

 2 502 674, -

 

 

Výdaje – celkem

2 543 385, - Kč

Příjmy – celkem

2 502 674, - Kč

 

Poznámka: Výdaje > příjmy – nejedná se o chybu, neboť v účetnictví se sleduje kalendářní rok, nikoli rok školní.

 

                                                              

11. Cíle pro další období                                                         

Zlepšovat a modernizovat vybavení školy /zapojení do projektu EU peníze školám – získání finančních prostředků na modernizaci ICT, nákup interaktivních tabulí, DVPP/.

Více se zaměřit na ekologickou výchovu /zapojení do projektu komplexní ekologické výchovy M.R.K.E.V., Den Země, Recyklohraní/.

Zlepšit prezentaci školy na veřejnosti / vytvořit webové stránky školy/.

Zlepšovat čtenářskou a informační gramotnost žáků /školní časopis, počítačový zájmový kroužek/.

 

 

 

 

Výroční zprávu na základě §10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a dle §7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb. 

vypracovala : Mgr. Hana Pekárková /ředitelka školy/

 

 Ve Velichovkách 1.10. 2010

                                                                   

Školskou radou schváleno dne 7.10. 2010